آخرین اخبـار سازمان
افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

سازمان ساماندهی مشاغل شهری
  • سازمان ساماندهی مشاغل شهری اسلامشهر

    سازمان ساماندهی مشاغل شهری اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.